Voorwaarden Texel Cruiser e-scooter verhuur

Texel Cruiser is een onderdeel van vof TexelCars Personenvervoer waar de handelsnamen

Texel Cruiser, Solex Texel, Texeltours, Dagje Texel en Texeltip onder vallen.

 

Artikel 1
De huurder wordt geacht de Texel Cruiser in goede staat te hebben ontvangen. Texel Cruiser wordt geacht de e-scooter in goede staat te hebben afgeleverd. Er dient derhalve een borg voor aanvang betaald te worden. Deze borg krijgt u retour na de huurperiode, als de Texel Cruiser in eenzelfde staat, als bij ontvangst, teruggebracht wordt.
Artikel 2
a) De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt aan de gehuurde Texel Cruiser toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van de beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de e-scooter contant aan Texel Cruiser voldoen.
b) Het rijden van een Texel Cruiser is alleen toegestaan voor personen vanaf 21 jaar die in het bezit zijn van een  geldig rijbewijs geldend voor het besturen van een brom c.q. snorfiets.
Artikel 3
Texel Cruiser is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van Texel Cruiser op aanvullende schadevergoeding.
Artikel 4
Texel Cruiser is ten alle tijde gerechtigd om de gehuurde e-scooter na vermeende misbruik in te nemen.
Artikel 5
Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de Texel Cruiser, daar deze door Texel Cruiser niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.
Artikel 6
De huurder zal als een goed beheerder de hem/haar verhuurde Texel Cruiser verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.
Artikel 7
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde Texel Cruiser aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
Artikel 8
Bij een vroegtijdige terug bezorging blijft de volle huur gelden. 

Op elk uur tijdsoverschrijding komt een extra huur van €10,- per e-scooter.
Artikel 9
Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden:
a) Alcoholhoudende drank tijdens de huurperiode te nuttigen.
b) De trottoirbanden op en af te rijden.
c) Met de Texel Cruisers tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen.
d) Een of meerdere personen te vervoeren, met uitzondering van kinderen tot 12 jaar (op voertuigen waarop dit mogelijk is)
e) Over het strand of zandpaden te rijden.

f) Zonder helm te rijden, zowel voor de bestuurder als de passagier
Artikel 10
Het huren van de Texel Cruiser geschied op eigen risico. Texel Cruiser is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. 

De Texel Cruiser is W.A. verzekerd, met een eigen risico van €1000,-.

fareharbor.com/help/website/resources/lightframe-api/ -->