Wilt u annuleren? Geen probleem!

Texel Cruiser is onderdeel van de vof TexelCars Personenvervoer en hanteert de algemene vervoers- en reisvoorwaarden van Busvervoer Nederland.

Een eventuele verplaatsing is uiteraard kosteloos waarbij we nieuwe datum in gezamenlijk overleg bepalen. Wenst u desondanks toch te annuleren dan hanteren wij onderstaande annuleringsvoorwaarden conform artikel 5.2 van de algemene vervoers- en reisvoorwaarden:


Artikel 5: Annulering

5.2 Indien de reiziger de reisovereenkomst opzegt wegens een omstandigheid die voor zijn rekening komt - zoals ziekte of familieomstandigheden - is hij verplicht de dientengevolge door de reisorganisator geleden schade te vergoeden. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen - met inbegrip van het geval dat de reisorganisator in zijn prospectus of andere publicatie een afwijkende annuleringsregeling heeft vermeld - is de reiziger de navolgende schadevergoeding aan de reisorganisator verschuldigd:

a. bij opzegging eerder dan 56 dagen voor de dag van vertrek: € 35,- per persoon;

b. bij opzegging vanaf de 56e dag tot 28 dagen voor de dag van vertrek: het bedrag van de aanbetaling tot een maximum van 25% van de reissom;

c. bij opzegging vanaf de 28e dag tot 14 dagen voor de dag van vertrek: 50% van de reissom;

d. bij opzegging vanaf de 14e dag tot de dag van vertrek: 75% van de reissom;

e. bij opzegging op de dag van vertrek of tijdens de reis: de volledige reissom.

5.3 Indien een of meer reizigers die gezamenlijk met een of meer andere reizigers voor een verblijf bepaalde accommodatie hebben geboekt hun reisovereenkomst opzeggen, geldt zodanige opzegging tevens als opzegging door die andere reiziger(s) van de met hem (hen) gesloten reisovereenkomst(en) en zijn ook deze reizigers tot schadevergoeding op de voet van 5.2 gehouden.

5.4 De opzeggingsbevoegdheid kan tijdens het vervoer respectievelijk de reis niet worden uitgeoefend wanneer daardoor de reis van het voertuig zou worden vertraagd. Opzegging door de opdrachtgever respectievelijk reiziger kan voor de aanvang van het vervoer respectievelijk de reis slechts schriftelijk geschieden.